ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Godło narodowe
ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

O STUDIACH

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też  jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.

UWAGA!
Rekrutacja zakończyła się z powodu osiągnięcia limitu zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom.

CELE STUDIÓW

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.

ATUTY STUDIÓW

W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.

NASI PARTNERZY

PARTNER STRATEGICZNY

 • ABSL Partner StrategicznyABSL Partner Strategiczny

PARTNERZY BIZNESOWI

EY_Partner_BiznesowyLogo EY
Euroclear - Partner Biznesowylogo euroclear
mBank - Partner BiznesowyLogo mbank
Nordea - Partner BiznesowyLogo Nordea

PROGRAM STUDIÓW

1. Moduł  – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)

 • Wprowadzenie do tematyki AML
 • Źródła prawa
 • Formy działania przedsiębiorców
 • Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
 • Podstawy prawa bankowego publicznego
 • Podstawy prawa bankowego prywatnego
 • Elektroniczne systemy bankowe
 • Tajemnica bankowa
 • Elementy prawa dewizowego
 • Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
 • Ochrona danych osobowych
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej
 • Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy

2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)

 • AML/CFT – regulacje międzynarodowe
 • AML/CFT – regulacje unijne
 • AML/CFT – regulacje krajowe
 • AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
 • Rynek kryptowalut

3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)

 • Wprowadzenie do procesu KYC
 • Czynniki ryzyka w obszarze KYC
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
 • Identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Klient PEP
 • Okresowa kontrola danych
 • Narzędzia informatyczne w procesie KYC
 • Warsztaty – case study

4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)

 • Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
 • Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
 • Proces analizy transakcji
 • Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
 • Warsztaty – case study

5. Moduł – Sankcje (18 godz.)

 • Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
 • Polskie uregulowania sankcyjne
 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 • Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
 • System kontroli wewnętrznej
 • Warsztaty – case study

REKRUTACJA I ORGANIZACJA STUDIÓW

Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

 • Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych  dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe mają postać jednolitych formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 

Dokumenty można składać:

 • osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.08
 • drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.08 z dopiskiem Analityk AML
 • drogą e-mailową na adres: aml@wpia.uni.lodz.pl

UWAGA!
Rekrutacja zakończyła się z powodu osiągnięcia limitu zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom.

Czas trwania: 2 semestry (październik 2023 – czerwiec 2024)

Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)

Liczba zjazdów: 16

Zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams). Jedynie pierwszy zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym - tj. w budynku Wydziału Prawa i Administracji z bezpośrednią transmisją dla osób, które nie mogą wziąć udziału w zjeździe stacjonarnie.

Opłata za studia wynosi 7.500 zł.

Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.

Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).

 • 21 X 2023 r. - tylko sobota (hybryda) 
 • 27-28 X 2023 r.
 • 17-18 XI 2023 r.
 • 24-25 XI 2023 r.
 • 1-2 XII 2023 r.
 • 8-9 XII 2023 r.
 • 12-13 I 2024 r.
 • 19-20 I 2024 r.

ABY POWIĘKSZYĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W OBRAZ

Terminarz

Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).

 • 23-24 II 2024 r.
 • 01-02 III 2024 r.
 • 15-16 III 2024 r.
 • 05-06 IV 2024 r.
 • 12-13 IV 2024 r.
 • 19-20 IV 2024 r.
 • 10-11 V 2024 r.
 • 24-25 V 2024 r.

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr Łukasz Pajor
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ


Sekretariat

mgr Marta Wąsiewicz

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź